Mahjeb Dog Goods Shop

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mahjeb Dog Goods Shop ตัวอย่างของ Odoo โอเพนซอร์ส ERP.

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

การขาย
ใบแจ้งหนี้
ออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
CRM
ติดตามลูกค้าเป้าหมายและปิดดีลกับผู้ที่มีโอกาสจะซื้อ
เว็บไซต์
เว็บไซต์
คลังสินค้า
จัดการสต็อกและกิจกรรมลอจิสติกส์ของคุณ
การบัญชี
การบัญชีวิเคราะห์
สั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ
โปรเจกต์
จัดระเบียบและวางแผนโปรเจ็กต์ของคุณ
eCommerce
ขายสินค้าของคุณทางออนไลน์
การผลิต
ใบสั่งผลิตและ BOM
การตลาด
Design, send and track emails
ใบบันทึกเวลา
ติดตามเวลาของพนักงานในงาน
รายจ่าย
ส่ง ตรวจสอบ และออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายของพนักงานใหม่
เอกสาร
เอกสาร
การลา
จัดสรร PTO และติดตามการคำขอการลางาน
พนักงาน
บุคลากร
ความรู้
รวมศูนย์ จัดการ แบ่งปัน และขยายคลังความรู้ของคุณ
บำรุงรักษา
ติดตามอุปกรณ์และจัดการคำขอการซ่อมบำรุง
เพิ่ม
ส่งเอกสารเพื่อลงนามทางออนไลน์และจัดการสำเนาที่กรอกแล้ว
การสมัครสมาชิก
สร้างใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำและจัดการการต่ออายุ
คุณภาพ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ
การวางแผน
จัดการตารางเวลาของพนักงานของคุณ
การสนทนา
แชท เมลเกตเวย์ และช่องทางส่วนตัว
การติดต่อ
รวมศูนย์สมุดที่อยู่ของคุณ
การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM)
จัดการคำสั่งเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือรายการวัสดุ
ปฏิทิน
ตั้งกำหนดเวลา ของการประชุมพนักงาน
การตลาดโซเชียล
จัดการโซเชียลมีเดียและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
การตลาดอัตโนมัติ
สร้างแคมเปญการส่งจดหมายอัตโนมัติ
การรวบรวม
สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อรวมบัญชีทางการเงิน
ไลฟ์แชท
สนทนากับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
การนัดหมาย
อนุญาตให้ผู้อื่นจองการประชุมในกำหนดการประชุมของคุณ
แบบสำรวจ
ส่งแบบสอบถามของคุณหรือแชร์แบบไลฟ์
ซ่อมแซม
ผลิตภัณฑ์
บาร์โค้ด
ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อประมวลผลการดำเนินการด้านโลจิสติกส์
สัญญาของพนักงาน

ติดตั้ง การปรับให้เข้ากับภูมิภาค / แผนภูมิบัญชี

ประเทศไทย - การบัญชี
Thailand - Accounting Reports